Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki.

• Mark Twain

Główny Urząd Statystyczny: Blisko 97% mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej deklaruje swoją przynależność wyznaniową. Dane spisowe potwierdzają statystycznie dominującą pozycję Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Zbiorowość zaliczających się do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego liczy 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności i 96% populacji osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym [ czytaj ].

Pismo Święte: Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? […] Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. […] Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2,14-26).

Zatem, patrząc na nas otaczającą rzeczywistość i oceniając ją przez pryzmat czynów tj. zachowań człowieka wobec człowieka, czy  Polska  – nasz kraj i Ojczyzna św. Jana Pawła II na pewno jest krajem katolickim? Czy osoby chełpiące się liczbami, lecz najczęściej mające na ustach frazesy  – tym bardziej dżwięczne im bardziej puste, czyli słowa bez treści, mają prawo okazywać wzgardę tym, którzy w swoim życiu swoją też wiarę udowadniają czynami? Zwlaszcza, że w takim wypadku bardziej „katolickie” może być to, co jest niekatiolickie.

Warto też wiedzieć, iż zgodnie z tym, co oficjalnie podaje Instytut Statystyki Kościoła katolickiego [ otwórz ] na podstawie najnowszych badań – w Polsce aż 91% ludności deklaruje swoją przynależność, lecz tylko 47% obywateli naszego kraju ocenia siebie jako „praktykujący katolik”. Co z kolei należy odnieść do słów „jest martwa wiara bez uczynków” (patrz wyżej). Można też zapytać: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

W uzupełnieniu trzeba dodać, że „Kościół” to ogół wyznawców religii reprezentowanych przez duchowieństwo określane jako Kościół instytucjonalny. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego używa się też określeń: Kościół powszechny tj. ogólnoświatowy ze zwierzchnictwem biskupa Rzymu (papieża) oraz Kościół partykularny, czyli lokalny lub miejscowy. To określenie odnosi się w szerszym zakresie do Kościoła w obrębie jednego państwa, nad którym to Kościołem władzę sprawuje episkopat. Ale też w tymże państwie, określenie to odnosi się do poszczegónych diecezji, będących jednostkami podziału administracyjnego z biskupami diecezjalnymi na ich czele.Kościółem partykularnym nazywane są również wspólnoty parafialne z proboszczami stojącymi na ich czele.

● Podstawowa statystyka religii w Polsce na początku XXI wieku
(dane GUS na koniec 2011 roku)

 • chrześcijaństwo: katolicyzm – 86,9% (głównie Kościół rzymskokatolicki / łaciński – 86,7%, Kościół greckokatolicki – 0,14%, starokatolicyzm – 0,12%)
 • prawosławie – 1,31% (gł. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – 1,31%)
 • protestantyzm – 0,38% (głównie luteranie i ewangelicy reformowani – 0,18%, zielonoświątkowcy – 0,09%, pozostali ewangelikalni chrześcijanie – 0,07%, adwentyści i inne grupy – 0,04%)
 • Świadkowie Jehowy – 0,34%
 • buddyzm – ok. 0,04%
 • islam – 0,013%
 • rodzimowierstwo – ok. 0,01%
 • judaizm – 0,004%

Zgodnie z wynikiem badań Instytutu Gallupa z 2014 roku Polska należy do najbardziej religijnych krajów w Europie. W wyznaniach mniejszościowych w zasadzie nie występuje znaczący wzrost liczby członków. Jednak same kryteria członkostwa w Kościele katolickim czy w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym są wyraźnie niewyśrubowane. Wynika stąd, że formalna liczba wyznawców katolicyzmu w żadnym stopniu nie odzwierciedla rzeczywistej aktywności religijnej jego członków ani tym bardziej nie świadczy o internalizacji podstawowych zasad doktrynalnych i moralnych wśród członków tego wyznania. Nastąpił natomiast wyraźny wzrost w grupie osób szeroko rozumianych jako bezwyznaniowe.

● Wspólnoty religijne w Polsce po 1997 roku

W Polsce 15 Kościołów i innych związków wyznaniowych działa na podstawie odrębnych ustaw. Są to:

 • Kościół katolicki (z wszystkimi jego odłamami),
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Wschodni Kościół Staroobrzędowy,
 • Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na koniec 2014 roku baza Głównego Urzędu Statystycznego obejmowała dane dotyczące 196 kościołów i wyznań. Dane te na przestrzeni ostatnich lat się zmieniły i  według stanu na dzień 10 maraca 2020 roku w rejestyrze prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracyji [ otwówrz ]  zapisanych jest 168 Kościołów i związków wyznaniowych (rejestr A.) oraz 5 organizacji międzykościelnych (rejestr B.)  • otwórz PDF.

 

Szukając akceptacji wśród innych ludzi, często gubimy coś znacznie bardziej wartościowego – samych siebie.
[ autor nieznany ]

 

Close Menu