KATOLICKIE – KATOLICKICH. Katolicki Uniwersytet…, Katolicka Szkoła…, Katolickie Stowarzyszenie… – czyli „katolickość” jako pierwszy człon nazwy własnej podmiotów – katolickich. Na co, bez różnicy  jaki to jest podmiot np. radio należy uzyskać zgodę władz Kościoła. Albowiem poza przepisami prawa kanonicznego odnoszącymi się do konkretnych podmiotów, ogólna zasada zapisana jest w treści kanonu 216 Kodeksu prawa kanonicznego, który brzmi: „Wszyscy wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy kościelnej”.

Jak z tego wynika dla „katolickości” związki np. stowarzyszenia ze środowiskiem, w którym ono funkcjonuje nie mają żadnego znaczenia. Status prawny stowarzyszeń katolickich określa prawo kanoniczne. Termin „stowarzyszenia katolickie” obejmuje zarówno stowarzyszenia kościelne, czyli erygowane przez kompetentną władzę kościelną, jak i inne stowarzyszenia katolików. Stąd też nazwa stowarzyszenia „katolickie” oznacza, że kompetentna władza kościelna może je erygowała lub przyznała ten tytuł stowarzyszeniu, gdy jego cele są zgodne z nauką Kościoła. Stowarzyszenia katolickie na płaszczyźnie prawa państwowego mogą uzyskać osobowość cywilnoprawną po zarejestrowaniu statutu we właściwym sądzie rejestrowym.

Istnieją stowarzyszenia prywatne zakładane i zarządzane przez samych wiernych. Podkreśla się jednak, że „Wierni powinni należeć przede wszystkim do tych stowarzyszeń, które przez kompetentną władzę kościelną zostały albo erygowane, albo są przez nią zalecane lub popierane”. (kan. 298 § 2. KPK) Co również istotne „Nie uznaje się w Kościele żadnego prywatnego stowarzyszenia wiernych, chyba że jego statuty są potwierdzone przez kompetentną władzę”.(kan 299 § 3. KPK) „Żadne stowarzyszenie nie może przybrać nazwy „katolickie”, chyba za zgodą kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z kan. 312”. (kan. 300 KPK)

Natomiast „Stowarzyszenia wiernych, erygowane przez kompetentną władzę kościelną, nazywają się stowarzyszeniami publicznymi”. (kan. 301 § 3. KPK) Władzą kompetentną do erygowania stowarzyszeń publicznych jest – odpowiednio: dla stowarzyszeń powszechnych oraz międzynarodowych – Stolica Święta; dla stowarzyszeń krajowych, które mianowicie na mocy mej erekcji są przeznaczone do wykonywania działalności w całym kraju – Konferencja Episkopatu na swoim terytorium; dla stowarzyszeń diecezjalnych, z wyjątkiem jednak stowarzyszeń, których prawo erygowania zostało innym zarezerwowane na podstawie apostolskiego przywileju – biskup diecezjalny, każdy na swoim terenie, ale nie administrator diecezjalny. Do dokonania ważnej erekcji stowarzyszenia lub jego sekcji w diecezji, chociażby się to działo mocą przywileju apostolskiego, wymagane jest pisemne zezwolenie biskupa diecezjalnego; jednakże zezwolenie udzielone przez biskupa diecezjalnego na erekcję domu instytutu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie na erekcję w tymże domu lub w złączonym z nim kościele stowarzyszenia, które jest właściwe temu instytutowi. (por. kan. 312 KPK)

Taki same jak inne podmioty (np. stowarzyszenie, fundacja, prasa, radio itp.)) warunki muszą spełniać szkoły (kan. 803 KPK) i uczelnie (kan. 808 KPK) – to znaczy, aby szkoła mogła być określana mianem katolickiej, musi być za taką uznana przez odpowiednią władze kościelną, czyli przez biskupa diecezji, na terenie której szkoła się znajduje. Organ prowadzący szkołę musi się zwrócić do biskupa z prośbą o zgodę na używanie tytułu „katolickiej szkoły”. By taką zgodę uzyskać, szkoła musi spełniać określone warunki, m.in. oferować chrześcijański program nauczania i wychowania, dysponować odpowiednią kadrą pedagogiczną. Szkoły katolickie podlegają nadzorowi biskupa. Wszystkie zrzeszone są w powołanej przez Episkopat Radzie Szkół Katolickich. [ czytaj ]

Podsumowując, należy stwierdzić iż wówczas gdy stowarzyszenie lub inny podmiot używa w swej nazwie przymiotnika katolicki, katolicka, katolickie – co jednak istotne w nazwie własnej (!) – jest to uzurpacja. Natomiast nie jest przywłaszczeniem sobie praw do czegoś doprecyzowanie. Zatem istotna różnica polega na tym, czy jest to np. Katolickie Stowarzyszenie… , czy Stowarzyszenie Katolickich… – menu: KTO – CO

 

Close Menu