Uchwała nr 20/370/2015 Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 7 października 2015 r.
dotycząca wydania Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła

Konferencja Episkopatu Polski podczas 370. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2015 r., na podstawie kan. 455 § 1 KPK w związku z art. 18 Statutu KEP, po uwzględnieniu sugestii Kongregacji ds. Biskupów wydała Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła, przy 61 głosach za i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Tekst dekretu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Dekret uzyska moc obowiązującą po recognitio Stolicy Apostolskiej.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

DEKRET OGÓLNY
Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie wystąpień  Kościoła
oraz powrotu do wspólnoty Kościoła

DEKRET OGÓLNY
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych

osobowych w Kościele katolickim

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
KOŚCIELNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


● Kościelny Inspektor Ochrony Danych (KIOD) jest niezależnym organem monitorującym i zapewniającym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur. Podstawą jego istnienia i działania jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. Kościelny Inspektor Ochrony Danych w zakresie wykonywania swoich zadań nadzorczych nie podlega poleceniom innych podmiotów. [ więcej ]

„Prawo do zapomnienia jest realizowane w Kościele – osoby, których dane dotyczą mogą żądać usunięcia swoich danych, analogicznie jak ma to zastosowanie w przepisach RODO. Jest jednak jeden wyjątek. Otóż z racji doktrynalnych, dogmatycznych – nie można usunąć danych dotyczących przyjętych sakramentów i statusu kanonicznego osoby np. złożenia ślubów zakonnych. Niemożliwe jest więc usunięcie danych dotyczących udzielonego sakramentu chrztu świętego, ponieważ – jak stanowi doktryna Kościoła katolickiego – chrzest wywiera niezatarte czy też niezniszczalne znamię i jednocześnie warunkuje ważne przyjęcie innych sakramentów. Chrzest jest bowiem „bramą sakramentów”. Gdyby prawo dopuszczało możliwość skorzystania z prawa do zapomnienia w tym zakresie, to mogłoby to doprowadzić do sytuacji sprzyjających możliwości popełnienia bigamii czy w inny sposób szkodzących dobru prywatnemu lub dobru publicznemu”. 

ks. Piotr Kroczek
Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Close Menu